Struktūra

Energetikų mokymo centras (toliau - EMC) yra seniausia ir viena didžiausių Lietuvoje energetikos darbuotojus mokančių įstaigų. VšĮ EMC priklauso energetikos įmonių grupei „Lietuvos Energija“. „Lietuvos energijos“ grupė – tai valstybės valdoma, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Pagrindinė Grupės veikla apima elektros ir šilumos energijos gamybą, tiekimą, elektros energijos prekybą ir skirstymą, prekybą gamtinėmis dujomis, jų skirstymą, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimą ir plėtrą. „Lietuvos energijos“ grupės akcininko teises ir pareigas įgyvendina LR finansų ministerija.

 

 

LE veiklos strategija 2014–2020 m.

„Lietuvos energijos“ grupė, įsipareigodama atsakingai ir nuosekliai siekti užsibrėžtos vizijos bei išnaudoti finansinio pajėgumo potencialą, išsikėlė ambicingą ir pamatuotą tikslą – iki 2020 metų įmonių grupės vertę padidinti du kartus ir tapti vertingiausia energetikos įmone Baltijos šalyse. Ši vertė suprantama, kaip tvarus balansas tarp trijų elementų: turto grąžos, konkurencingumo didinimo ir atsakomybės darbuotojų, visuomenės bei aplinkos atžvilgiu. Grupės strategija paremta plėtra, efektyvumu ir nauja organizacine kultūra. Šie elementai laikytini esminėmis prielaidomis grupės vertės didinimui, o vertės didinimas atspindimas įmonių grupės misijoje ir vizijoje Kryptingas „Lietuvos energijos“ grupės vizijos ir misijos įgyvendinimas yra grindžiamas pagrindinėmis strateginėmis kryptimis, kurios leidžia subalansuotai siekti tvaraus vertės didinimo, nes padengia visas svarbiausias valdymo sritis: klientų pasitenkinimą, veiklos (portfelio) diversifikavimą, veiklos efektyvumą, organizacinę kultūrą.

 

Nulinės tolerancijos korupcijai politika

„Lietuvos energijos“ įmonių grupėje veikia Nulinės tolerancijos korupcijai politika, nustatanti pagrindinius principus, kuriais vadovaujantis Įmonių grupėje įgyvendinamos antikorupcinės priemonės.

Susipažinti su dokumentu >>

 

 „Lietuvos energijos“ grupė stiprina investuotojų pasitikėjimą – skelbia dividendų politiką

Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ valdyba patvirtino dividendų politiką, kuria visoms grupės įmonėms nustatomi vienodi dividendų išmokėjimo principai. Vadovaujantis nauja tvarka visos grupės įmonės dividendų skyrimą planuos atsižvelgdamos į nuosavo kapitalo grąžos lygį bei uždirbtą grynąjį pelną. Viešai deklaruojama dividendų politika investuotojams leis aiškiai planuoti ilgalaikę grąžą iš investicijų į „Lietuvos energijos“ grupės įmonių kapitalą, o pačias grupės įmones skatins siekti geresnių finansinių rezultatų, tuo padidinant nuosavo kapitalo grąžą.

„Lietuvos energija“ per 2016 m. į valstybės biudžetą sumokėjo 97.2 mln. eurų dividendų. Listinguojamos grupės bendrovės per 2016 m. išmokėjo 70.43 mln. eurų dividendų.

Dividendų „Lietuvos energijos“ grupės įmonė neprivalės skirti tuo atveju, jeigu bus patyrusi grynąjį nuostolį. Taip pat dividendų grupės įmonė nemokės, jei jos finansinės skolos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra lygios arba didesnės nei keturių tos įmonės paskutinių dvylikos mėnesių, skaičiuojant nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos, EBITDA suma. Dividendai nebus mokami, jei grupės įmonės nuosavas kapitalas, išmokėjus dividendus, taptų mažesnis už jos įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti sumą, o taip pat ir tuo atveju, jei įmonė yra nemoki arba išmokėjusi dividendus tokia taptų. Grupės įmonės dividendų galės nemokėti ir tuo atveju, jei jų finansinės skolos ir nuosavo kapitalo santykis yra lygus arba didesnis nei 1,0.

Susipažinti su dokumentu >>

 LE grupes dividendų politika 2016 12 27 LT

 LE grupes dividendų politika 2016 12 27 ENG

LIETUVOS ENERGIJOS ĮMONIŲ GRUPĖS ATSAKINGOS VEIKLOS ATASKAITOS:

2014 m.

2015 m.

FINANSINĖS ATASKAITOS